تبلیغات شما اینجا قیمت سرور پرینتر اچ پی راهنمای خرید ویدئو پروژکتور اچ پی سرور سرور اچ پی سوئیچ شبکه سیسکو سوئیچ سیسکو یو پی اس فاراتل دوربین مداربسته سامسونگ دوربین مداربسته هایک ویژن دوربین مداربسته داهوا قیمت موبایل قیمت انواع گوشی قیمت گوشی پایین ترین قیمت گوشی بهترین گوشی برای موزیک بهترین گوشی برای سلفی بهترین گوشی برای بازی راهنمای خرید تلویزیون راهنمای خرید موبایل راهنمای خرید گوشی قیمت انواع تبلت قیمت تبلت لپ تاپ قیمت قیمت لپ تاپ قیمت لپ تاپ ایسوس سری x قیمت لپ تاپ ایسوس سری N قیمت لپ تاپ ایسوس سری v قیمت لپ تاپ ایسوس سری U قیمت لپ تاپ ایسوس سری K555 چت روم
بستن تبلیغات [X]
ایران فایل - صفحه 6

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله روند مديريت قنات هاي بم پاکم و دشتر(دهشتر) word دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله روند مديريت قنات هاي بم پاکم و دشتر(دهشتر) word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله روند مديريت قنات هاي بم پاکم و دشتر(دهشتر) word ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله روند مديريت قنات هاي بم پاکم و دشتر(دهشتر) word :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: همایش بین المللی دانش سنتی مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: 13

چکیده:

آب از ضروری ترین نیازهای آدمی است که بدون آن زندگی غیر قابل تصور است. در ادوار گذشته به ظاهر در حد رفع احتیاجات روزمره با آن سروکار داشته اند. به مرور زمان الزاماتی براین مایه حیات مترتب گشت. پیچیده شدن اجتماعات بشری، روابط گسترده اقتصادی و سیاسی آدمی را وادار نمود با تعیین قراردادهایی، موجبات نظمی تمام و کمال را برای گذران امورات زندگی خویش فراهم آورد. در این پژوهش به دنبال آنیم که با ذکر کوتاه سخنی از چرایی شکل گیری قنات در بم به طور عام و قنات های دشتر (دهشتر) و پاکم، مدیریت این نظام آبرسانی را با توجه به علت های گوناگون بررسی کنیم. عوامل مختلف مثبت و منفی را که از درون و بیرون براین مدیریت وارد شده است مورد بازبینی خود قرار دهیم. نحوه برخورد نظام مدیریتی با این علت ها و عوامل را بازشناسیم و نقاط قوت و ضعف آن را در تداوم روند گذشته آن متذکر شویم. با بررسی روند تا به امروز سعی داریم از حداکثر منابع محلی موجود استفاده کنیم، باشد تداوم و به تبع آن تکامل روند پیش گرفته شود


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
+ تعداد بازدید : 23 |
نوشته شده توسط علی در پنجشنبه 20 آبان 1395 و ساعت 6:52

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله اثر نسبت سطح به حجم بوته بر نوع محصولات واکنش آلومينوترميTiO2 در حضور KClO4 word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله اثر نسبت سطح به حجم بوته بر نوع محصولات واکنش آلومينوترميTiO2 در حضور KClO4 word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله اثر نسبت سطح به حجم بوته بر نوع محصولات واکنش آلومينوترميTiO2 در حضور KClO4 word ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله اثر نسبت سطح به حجم بوته بر نوع محصولات واکنش آلومينوترميTiO2 در حضور KClO4 word :

سال انتشار: 1386

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: 10

چکیده:

در این پژوهش اثر نسبت سطح به حجم بوته بر نوع محصولات حاصل از واکنشAl و TiO2 در حضور KClO4 مورد برر سی قرار گرفت . مطابق با نتا یج بدست آمده با کاهش نسبت مزبور نوع محصولات از پودر نانوکامپوز یتی آلو میناید تیتانیم/آلومینا به بدنه کامپوز یتی غیرپودر ی تبد یل م ی گردد . مطا بق با بررسی میکروسکوپی، پودر نانوکامپوزیتی تولیدی شامل ذراتی با ابعاد 30 نانومتر می باشد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
+ تعداد بازدید : 22 |
نوشته شده توسط علی در پنجشنبه 20 آبان 1395 و ساعت 6:52

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله رانش زمين در حاجي آباد فشم و اثرات زيست محيطي آن word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله رانش زمين در حاجي آباد فشم و اثرات زيست محيطي آن word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله رانش زمين در حاجي آباد فشم و اثرات زيست محيطي آن word ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله رانش زمين در حاجي آباد فشم و اثرات زيست محيطي آن word :

مقدمه :

رانش زمین

یکی از رخدادهای مهمـی اسـت کـه خسـارات سـنگین جـانی و مـالی بـه اکثـر کشـورها وارد مـی آورد و هنگامــی کـه بــه بیوسفــر آسیــب رســانده و امنیـت را بـا مخـاطره مواجـه مـی سازد بحران محسوب مـی شـود.شـدت بحـران تـابعی اسـت از ضـریب برنامـه ریزیهـای صـحیح یـا

18

مجموعه مقالات نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، دانشگاه تربیت معلم تهران، 1384

نا صحیح در کشـورها کـه خسـارت را مـی پذیرنـد. گـاهی ریشـه اقلیمـی و مکانیسـم هـای بیرونـی دارنــد (بــرف، بهمــن، ســیل، یخبنــدان، خشکســالی و;)و گــاهی نیــز تــوأم بــا عملکردنیروهــای درونــی هســتند(آتشفشــان،زلزله،رانش،لغزش،ریزش;) رانــش زمــین در منطقــه مــورد مطالعــه بــه صورت ادواری رخ مـی دهـد و تـابع شـرایط اقلیمـی و درونـی منطقـه اسـت کـه بـه شـرح آن مـی پردازیم.

مشخصات طبیعی منطقه مورد مطالعه

منطقـه مـورد نظـر در شـمال شـرق تهـران ( شـرق البرزمرکـزی)قـدیمی تـرین رسـوبات ژوراسـیک میـانی (داگـر) را شـامل مـی شـود، و بـه جدیـد تـرین آنهـا کـه تـراس رودخانـه ای دوران چهـارم است ختم می گـردد . ناحیـه تحـت تـاثیر حرکـات اپیروژنـی مثبـت قـرار گرفتـه و حوضـه در دوره میوسن از اب خارج شـده ، رسـوبات کنگلـومرا ،آهـک ،تـوف ، ماسـه سـنگ ، سـیمان آهکـی ماسـه ای در آنجــا فــراوان اســت . جدیــد تــرین نهشــته هــای منطقــه مربــوط بــه تــراس رودخانــه ای جاجرود اسـت کـه از قطعـات تـوف ، آنـدزیت ،آهک،ماسـه سـنگ بـا ابعـاد مختلـف تشـکیل شـده اســت. چینــه نگــاری آبخیــز عبــارت اســت از تشــکیلات کنــد، قرمــز ،کــرج ، آب نیــک ، لار، شمشک، روته ، درود ، میلا ، لالون، زایگان و باروت است.
ارتفاع بلند ترین نقطه حوضـه جـاجرود 4000 متـر مربـوط بـه توچـال اسـت ،و پـایین تـرین نقطـه آن 1500 متر مربوط به پایه لتیان اسـت . آبخیـز منطقـه بیشـتر کوهسـتانی بـا تـو پـو گرافـی نـاهموار و شـیب هـای تنـد مـی باشـد. تپـه هـای مشـرف بـه دریاچـه سـد از شـیب یکنواخـت صددرصـد شمالی برخـوردار اسـت . تپـه هـای مشـرف بـه اوشـان از نظـر شـیب همگـن بـوده و تمـامی ایـن بخــش در جهــت جنــوب شــرق – شــمال شــرق و شــمال غربــی امتــداد دارد. حوضــه فرعــی گرمابـدر فاقـد شـیب هـای غربــی – شــرقی اسـت . از نظــر درجــه حــرارت بــرف در شـیب های آن دیر ذوب مـی شـود. حوضـه هـای فرعـی آهـار، رودك؛ قوچـک، شـمالی – جنـوبی اسـت

. شــیب هــای جنــوب شــرقی – جنــوب غربــی و جنــوبی در حوضـــه هــای افجـــه ، کنـــد ، گرمابـدر، امامه، شمـشک گسترش دارند و روبه آفتاب می باشند.
از نظـر هیـدرولوژیکی مسـاحتی بـالغ بـر1775 کیلـو متـر مربـع را شـامل مـی شـود و از آب هـای سطحی و زیر زمینی تشکیل می گـردد. عمـده تـرین رود خانـه منطقـه جـاجرود اسـت کـه بـه طـول

140 کیلــومتر از کلــون بســته نزدیــک گرمابــدر در جنــوب البــرز مرکــزی ســر چشــمه گرفتــه و بــا جهت شمالی – جنوبی تـا اوشـان جریـان دارد . در ایـن محـل رودخانـه آهـار بـه آن متصـل شـده و بـه طـرف جنـوب شـرق انحـراف پیـدا مـی کنـد و پـس از اتصـال رود خانـه لـوارك از لتیـان مـی گذرد. آب رودخانه در نقطه ای بـه نـام مـام لـو بـه دماونـد متصـل شـده و در کبـود گنبـد تقسـیم و به مصـرف آبیـاری جلگـه ورامـین مـی رسـد . ایـن حوضـه از شـمال غـرب بـا رودخانـه کـرج ،از شمال شرق بـا رود لار هـم مـرز اسـت. تـا محـل سـد لتیـان از چنـد حوضـه فرعـی بـه شـرح زیـر تشکیل شده است.:

19

رانش زمین در حاجی آباد فشم و اثرات زیست محیطی آن

(1 حوضــه گرمابــدر(26درصــد) (2حوضــه فرعــی لــوارك 15)درصــد) (3 افجــه 6)درصــد) (4
حوضـه کنـد 1) درصـد) (5 امامـه 7)درصـد) (6 میگـون 12)درصـد) (7 آهـار 14)درصـد)
(8 رودك 4)درصد) (9 قوچک 2)درصد)
در این منطقه سـنگ هـای رسـوبی و آذریـن و آذر آواری دیـده میشـود. سـنگ هـای رسـوبی شـامل

: ماسه سنگ ، دولـو میـت هـای آهکـی ، شـیل آهکـی ، سـنگ هـای تخریبـی، کنگلـومرایی، آهـک های مارنی- ماسه ای، سـنگ هـای آذر آواری شـامل انـواع تـوف هـای سـازند کـرج ، ماننـد تـوف سبز و توف سفید و قرمز شـیلی، سـنگ هـای آذریـن شـامل آذریـن نیمـه عمیـق تـا خروجـی سـنگ های خروجی آن به صـورت آنـدزیت ، لاوا و سـنگ آذریـن نیمـه عمیـق دیابـاز مـی باشـد. سـنگ هـای ایـن منطقـه معمـولا درز دار و خـرد شـده شـدید اسـت. زمـین لغـزه هـای نسـبتا بـزرگ در بخـش اعظـم منطقـه وجــود دارد. تشـکیلات هـزار دره بـه صــورت دگـر شـیب روی تشــکیلات کرج قرار گرفته و آبرفتها و تراس های آبرفتـی عهـد حاضـر بـه صـورت دگـر شـیب بـر روی هـزار دره واقع شده است.
وضعیت فرسایش در حوضه جاجرود معلول عوامل چندی است :
_ عوامـل طبیعـی شـامل عوامـل مربـوط بــه زمـین شناســی ؛ نـوع خـاك ، آب و هـوا ، سیسـتم رودخانه ای و توپوگرافی

_ عوامــل انســانی شــامل انــواع بهــره بــرداری هــای انســان چــون زراعــت ،چــرای مراتــع ، قطــع درختان و بوته ها و احداث راه های فرعی و اصلی فرسایش در منطقه موردمطالعـه ترکیـب پیچیـده ای از تـا ثیـرات عوامـل گونـاگون اسـت کـه جـنس

زمـین و نـوع آب وهـوا بیشـترین سـهم را در فرسـایش بـه عهـده دارد . وقـوع رگبـار هـای شـدید، عدم وجود پوشـش گیـاهی کـافی زمـین را در مقابـل بـاران هـای شـدید و بـرف حمایـت نکـرده و انـواع فرسـایش سـطحی ، شـیاری ، خنـدقی ، تـوده ای و رودخانـه ای گسـترش زیـادی دارد . بـر حسـب تغییـر ارتفـاع فرسـایش، شـدت و ضـعف مـی یابـد و در ارتفـاع -2900 متـر کـه از سـنگ های سسـت مـارنی ، ماسـه ای ، گچـی تشـکیل شـده فرسـایش شـدید اسـت و در ارتفاعـات بـیش از 3000متر که از سنگ هـای سـخت آهکـی تشـکیل شـده شـدت آن کمتـر اسـت. میـزان نـزولات جوی در ارتفاعات 500 میلی متـر متغیـر بـوده و بـالاتر از 3000متـر بیشـتر بـرف اسـت بنـا بـر ایـن اراضی منطقه خاك خـود را از دسـت داده و بـه صـورت صـخره هــای بلنــد بـا دره هـای عمیـق و کوه های مرتفع ظاهر می شود.

آب و هوای منطقه

منطقــه مــورد مطالعــه در جنــوب البــرز مرکــزی قــرار دارد و آب و هــوای غالــب در آن ســرد و خشک مـی باشـدو از منـاطق اسـتپی ایـران محسـوب میشـود. قسـمت عمـده نـزولات جـوی آن بـه صورت برف است که در دوره سـرد سـال مـی بـارد. فـروردین و اردیبهشـت دو مـاه پـر بـاران بـوده و بــاران ســالانه آن بــیش از 400 میلــی متــر اســت. حــداقل درجــه حــرارت -20 و حــداکثر ان 37

20

مجموعه مقالات نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، دانشگاه تربیت معلم تهران، 1384

درجه می باشد. تعداد روز هـای یخبنـدان دوازده روز اسـت. بـا توجـه بـه زمـین شناسـی و عوامـل اقلیمی و نـوع فرسـایش در منطقـه و مسـئله رانـش زمـین در حـاجی آبـاد فشـم بـه عنـوان یکـی از رخدادهای زیست محیطی در منطقه می پردازیم.

بحث

منطقـه لغزنـده حـاجی آبـاد درکنـار جـاده اوشـان فشـم قـرار گرفتـه و تـوده وسـیعی از زمـین را در مسیر جاده به طول یک کیلومتر و عـرض چنـد صـد متـر بـه طـرف رودخانـه مـی رانـد.ایـن حادثـه در چند سـال گذشـته نیـز رخ داده اسـت.حادثـه تـابع شـرایط طبیعـی،زمین شناسـی ،هیـدرولوژیکی ،تکیـه بـر عملکـرد رودخانـه جـاجرود و میـزان نـزولات جـوی در منطقـه گسـل خـورده ای قـرار دارد کـه در کنـار شـرایط طبیعـی مزبـور ،انسـان نیـز بـا بـی احتیـاطی بـه ایـن نـوع بلایـای طبیعـی کمک می کند.
وضعیت زمین منطقه لغزنده و از سطح به عمق عبارتند از:
_خـرده سـنگهای زاویـه دار حاصـل تخریـب مـواد آذریـن کـوه هـای البـرز بـا حـداکثر نـیم متـر ضخامت و نفوذذیری زیاد
_توده های رسی بـا ضـخامت نسـبتا زیـاد کـه بـر خـلاف وجـود لایـه هـای چنـد سـانتی متـری از سیلت و شن ، بلوك غیر قابل نفوذی را تشکیل می دهد .

_سنگ های آذرین بیرونی مربوط به دوران سوم در زیر رس ها قرار گرفته است

_تناوبی از شـیل هـای تـوفی ، تـوف سـبز ، جریـان هـای بـازالتی بـا تـراکم آنـدزیتی و شـیل هـای اهکی سیلیسی به رنگ سیاه و خاکستری قرار گرفته است .

_ آبرفت های جدید دوران چهارم که مـر بـوط بـه تـراس هـای بـر جـای مانـده رودخانـه جـاجرود می باشند دارای ضخامت زیاد و نفوذ پذیری بالایی هستند.
علت لغزندگی منطقه این است کـه بـین سـنگ هـای آذریـن و مـواد رسـی نـا همگـونی لیتولـوژیکی باعـث کـاهش نیـروی اصـطکاك و لغزنـدگی منطقـه شـده اسـت . بـدین ترتیـب کـه آب پـس از نفوذ از خرده سـنگ هـای سـطح زمـین در داخـل آبرفـت هـا و رس هـا سـنگینی مـی نمایـد. رس هـا بـه علـت جـذب آب و ذخیـره آن سـنگین شـده و بـه علـت شـیب زیـاد دامنـه (بـیش از (%50


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
+ تعداد بازدید : 22 |
نوشته شده توسط علی در پنجشنبه 20 آبان 1395 و ساعت 6:52

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی رابطه بین نگرش اقتضایی مدیران با عملكرد دبیران word دارای 89 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی رابطه بین نگرش اقتضایی مدیران با عملكرد دبیران word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

مقدمه

آدمی تنها آفریده ای است كه محتاج تعلیم و تربیت است. انسان پس از تولد، برای برخورداری از حیات طیب و زندگی در یك جامعه اسلامی و حركت در مسیر الله، نیاز به تعلیم و تربیت دارد. تربیت در هر نظام و سیستمی كه باشد براساس هدفی است ومنظور از هدف، نقطه ای است كه قصد وصول به آن را داریم. بنابراین وجود تعیین هدف، ضرورت هر نظام تربیتی است.
هر جامعه ای برای متحقق ساختن اهداف خود به سازمانهای گوناگون نیاز دارد. اهمیت سازمان ها به اندازه ای است كه اجتماع را، اجتماع سازمانی نامیده اند، زیرا بدون آنها، انجام دادن امور، اگر غیر ممكن نشود،‌ دست كم بسیار دشوار و همراه با تأخیر زمانی صورت خواهد گرفت.
تصور سازمان و جامعه بدون وجود مدیر و رهبر، چه از نظر عقلی یا تجربی، امكان پذیر نیست. با آن كه از نظر عمر نظری پدیده مدیریت حدود دو قرن می گذرد، بررسی تاریخ زندگی انسان ها نشان می دهد كه مدیریت و رهبری، بدون آن كه مدون شده باشد، در حكم یك ضرورت مطرح بوده است. زندگی پیامبران، امامان و دانشمندان دوران های گذشته شاهد مثال این ادعا به شمار می رود.
مدیریت هر سازمانی كوشیده است و باید بكوشد، با افزایش بهره وری، كارآیی و اثربخشی به حفظ و توسعه سازمان خود بپردازد. مدیران شایسته و فهیم، یا به واسطه تجربه و آزمایش و خطا یا به سبب آموزش های ویژه، به انتخاب سبك مدیریت، راهبردهای مدیریت و .. پرداخته اند.
سازمانها و نهادهای اجتماعی براساس هدفهای مثبت و معینی تأسیس می شوند و به جامعه خدمت می كنند. یكی از این نهادها،‌ وزارت آموزش و پرورش است كه هدف آن انسان سازی است. چنین هدفی، مسئولیت خطیر و مهمی را بر عهده این نهاد اجتماعی محول می كند.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
+ تعداد بازدید : 26 |
نوشته شده توسط علی در پنجشنبه 20 آبان 1395 و ساعت 6:52

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله مدلسازي بلوکي کانسار مس لار جهت بهره برداري بهينه در شرايط عدم قطعيت قيمت word دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مدلسازي بلوکي کانسار مس لار جهت بهره برداري بهينه در شرايط عدم قطعيت قيمت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله مدلسازي بلوکي کانسار مس لار جهت بهره برداري بهينه در شرايط عدم قطعيت قيمت word ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله مدلسازي بلوکي کانسار مس لار جهت بهره برداري بهينه در شرايط عدم قطعيت قيمت word :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: سومین کنفرانس معادن روباز ایران
تعداد صفحات: 7
چکیده:
بهره برداری بهینه از ذخایر معدنی مستلزم طراحی و برنامه ریزی صحیح مبتنی بر روش های بهینه سازی است. به طورکلی طراحی و برنامه ریزی برای معادن روباز با دو هدف تعیین محدوده نهایی پیت و برنامه ریزی تولید صورت می گیردو ارتباط تنگاتنگی میان این دو عامل با ارزش اقتصادی بلوک ها وجود دارد. از جمله پارامتر های مهم به منظور تعیینارزش اقتصادی بلوک ها، قیمت ماده معدنی می باشد. با نگاه به بازار فلزات، این مهم مشخص می شود که قیمت جهانیمس طی سالیان اخیر دچار نوسانات شدیدی شده است. لذا بهره برداری بهینه از ذخایر مس مستلزم درنظرگیریعدم قطعیت قیمت است. هدف از این تحقیق ارائه یک مدل بلوکی به منظور بهره برداری بهینه از کانسار مس لار در شرایط عدم قطعیت قیمت است. بدین منظور ابتدا به کمک نرم افزار Datamine Studio 3 مدل زمین شناسی در حالت قطعی تهیه گردید. در مرحله بعد، قیمت مس برای یک دوره 9 ساله به کمک روش درخت دوجمله ای تخمین زده شد. سپس ارزش خالص هر بلوک محاسبه گردید، با وارد کردن اطلاعات اقتصادی به نرم افزار Npv-Schedular مدل بلوکی اقتصادی بدست آمد. نتایج نشان داد که بهره گیری از روش درخت دوجمله ای می تواند به عنوان یک روش قدرتمند ودقیق برای تخمین پارامترهای تاثیرگذار معدنی نظیر قیمت ماده معدنی مورد استفاده قرار گیرد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
+ تعداد بازدید : 19 |
نوشته شده توسط علی در پنجشنبه 20 آبان 1395 و ساعت 6:52

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله Removal of lead ions from industrial wastewaters word دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله Removal of lead ions from industrial wastewaters word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله Removal of lead ions from industrial wastewaters word ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله Removal of lead ions from industrial wastewaters word :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی تصفیه فاضلاب و بازیافت آب، فناوری ها و یافته های نو

تعداد صفحات: 7

چکیده:

Lead is present in different types of industrial effluents, being responsible for environmental pollution. The bacterial strains used in the present study, isolated from wastewaters of industrial centers in Qom and Qazvin. The tolerance to lead was determined by the agar dilution method on modified-Luria Bertani Agar medium containing of 5 Mm concentration method. After this stage, about 29 different bacterial isolates resistant to lead, were identified. Then, a particular method (Pümpel et al., 1995) was employed. The test is based on the visualization and interpretation of the lead distribution between agar and colonies by chemical precipitation with hydrogen sulfide. Ten isolates were selected, which consisted of four Gram-negative and six Gram-positive bacteria. Biosorption capacities of dried biomass of these bacteria were investigated by using an Atomic Absorption Spectrophotometer. At experimental conditions including: initial lead concentration 500 ppm, temperature 30C, pH 5, contact time 24 h and agitation rate 150 rpm, the maximum metal biosorption capacities was observed by two of the bacteria which were Gram-positive and Gram-negative bacterium with biosorption values 162.8 mg/gdw and 125.6 mg/gdw, respectively. The binding capacities for lead were investigated by using nonliving cells (heat dried or autoclaved) and living cells.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
+ تعداد بازدید : 21 |
نوشته شده توسط علی در پنجشنبه 20 آبان 1395 و ساعت 6:51

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله شبيه سازي CFD پر شدن قالب با پلي يورتان word دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله شبيه سازي CFD پر شدن قالب با پلي يورتان word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله شبيه سازي CFD پر شدن قالب با پلي يورتان word ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله شبيه سازي CFD پر شدن قالب با پلي يورتان word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: سومین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی
تعداد صفحات: 14
چکیده:
شبیه سازی قالب های پلی یورتان نیاز به آگاهی و درک بالایی از فرآیند دارند. قالب های پلی یورتان در بسیاری از کاربردهای صنعتی و تجهیزات کاربرد گسترده ای دارند. هدف، ارائه جهار چوبی است که شبیه سازی فرآیند پرکردن قالب را بصورت کامل امکان پذیر می کند که با رفتن مخلوط پلی یورتان از نازل تزریق شروع و به پرشدن کامل قالب یا رسیدن به نقطه ژل قالب پایان می یابد. بعد از مش زنی و تعریف شرایط مرزی، معادلات حل می شوند. این مرحله بزرگترین مقدار زمان را ایجاد می کند، از آنجا که معمولاً چند صد هزار سل برای توصیف قطعه قالبگیری شده مورد نیاز است و زمان های پرشدن باید تا چند دقیقه محاسبه شوند. تأثیر عوامل مختلف از جمله دمای پردن، مدل های گرانروی غیر نیوتنیف اثرات دما، همراهی با مکانیک ساختاری و رسانندگی حرارتی بررسی شده است در کار حاضر جزئیات خواص قالب و انتخاب سیستم پلی یورتان مناسب برای یک هندسه معین و چگونگی تزریق مخلوط به داخل قالب باابزار شبیه سازی حمایت می شود و اثر عوامل مختلف روی مسئله بررسی شده که به سرعت و سادگی قابل انجام است به این ترتیب می توان تأثیر رفتار رئولوژیکی و نسبت اجزای سازنده ی شیمیایی روی کیفیت محصول را با مقایسه ی شبیه سازی ها با پارامترهای مختلف برای ترکیب سازنده رفتار رئولوژیکی بررسی کرد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
+ تعداد بازدید : 20 |
نوشته شده توسط علی در پنجشنبه 20 آبان 1395 و ساعت 6:51

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله کاربرد باکتري هاي تسهيل کننده جذب فسفر در سيستم هاي ارگانيک word دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله کاربرد باکتري هاي تسهيل کننده جذب فسفر در سيستم هاي ارگانيک word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله کاربرد باکتري هاي تسهيل کننده جذب فسفر در سيستم هاي ارگانيک word ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله کاربرد باکتري هاي تسهيل کننده جذب فسفر در سيستم هاي ارگانيک word :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم

تعداد صفحات: 4

چکیده:

به منظور بررسی اثر کارایی باکتری های تسهیل کننده جذب فسفر به همراه مقادیر مصرف کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل بر عملکرد و اجزا عملکرد رقم گندم کویر آزمایشی در سال زراعی86-85در مزرعه آموزشی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامیواحد دامغان اجرا شد. آزمایش بصورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار به اجرا در آمد. عامل اصلی شامل کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل در 5 سطح 0-60-90-120-150کیلو گرم در هکتار ) و عامل فرعی شامل سویه های باکتری سودوموناس پوتیدا و فلورسنت در 3 سطح شامل سویه های شماره 21، 158 ، 168 و یک سطح شاهد ( بدون باکتری) بود. تعداد سنبله، تعداد دانه، وزن هزار دانه، عملکرد دانه و عملکرد ماده خشک به طورمعنی داری تحت تاثیر سطوح مختلف کود فسفر، باکتری و اثر متقابل آن ها قرار گرفتند. حداکثر عملکرد دانه به مقدار 7633 کیلوگرم در هکتار با کاربردS3 سویه 168 ) باکتری بهمراه مصرف 90 کیلوگرم در هکتار سوپر فسفات تریپل حاصلشد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
+ تعداد بازدید : 19 |
نوشته شده توسط علی در پنجشنبه 20 آبان 1395 و ساعت 6:51

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله کشند قرمز word دارای 63 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله کشند قرمز word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله کشند قرمز word ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله کشند قرمز word :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: همایش بین المللی خلیج فارس

تعداد صفحات: 63

چکیده:

کشند قرمز یا شکوفایی جلبکی پدیده ای است طبیعی که براثر نوعی جلبک میکروسکپی به وجود می آید .این موجود زنده در برخی موارد سمی تولید می کند که بر بخش مرکزی سیستم عصبی ماهیان تاثیر می گذارد و س بب فلج شدن سیستم تنفسی آنها شده و مرگ ماهیان را به دنبال دارد .زمانی که جلبک ایجاد کننده رد تاید در تراکم بالا تولید شود ،به صورت لکه های رنگی در آبها که اغلب قرمز هستند مشاهده می شود . نکته قابل توجه این است که ،همه کشند های قرمز سمی نیستند . به عنوان مثال د ریای سرخ نامش را به خاطر شکوفایی غیر سمی سیانو باکتری هایی که دارای رنگیزه بسیار قرمزی هستند گرفته است .عوامل مختلفی بر شکوفایی جلبکی موثرند که برخی از آنها عبارتند از :تغیرات شرایط آب و هوایی،پدیده پر غذایی،فاکتورهای هیدرولوژیکی، برخی آلودگی هایی که منشا ان سانی دارندو ;;آثار مخرب ناشی از شکوفایی جلبکی عبارتند از: 1_آسیب فیزیکی:تراکم بالای ارگانیسم های کشند قرمز میتواند ماهی ها را از طریق مسدود کردن آبشش هایشان خفه کند. -2 کاهش اکسیژن: رد تاید به طورغیرمستقیم نیز می تواند از طریق کاهش اکسیژن محلول در آب باعث مرگ آبزیان شود. -3 مسمومیت مستقیم برای انسان :برخی سموم ایجاد شده توسط رد تاید بسیار قوی بوده و سبب مسمومیت انسان می شود.که معروفترین این سموم دینوفلاژه های نوروتوکسین هستند که سبب مختل شدن فعالیت های طبیعی عصب می شوند. -4 مسمومیت غیر مستقیم :تا کنون چه ار نوع مسمومیت غیر مستقیم که برای انسان مضر می باشد شناخته شده که عبارتند از :فلج شدن ،اسهال ،علائم عصبی،ایجاد حالت فراموشی .مسمومیت ناشی از مصرف گوشت ماهی به ندرت ایجاد می شود ولی توصیه می شود به هنگام مصرف ماهی به دلیل احتمال ورود سم به آبشش ها و زیر پوست این قسمت ها را جدا کرده و دور بریزید . بیشترین مسمومیت ناشی از مصرف موجوداتی نظیر صدف ها و نرمتنان می باشد . پختن موجودات دریایی ذکر شده ،تنها بخشی از سمیت آنها کاسته می شود زیرا این سموم در برابر گرما مقاوم هستند و از بین نمی روند .علائم ناشی از مسمومیت با شکوفایی جلبکی سمی عبارتند از :نخستین علائم مسمومیت احساس سوزش،سوزن سوزن شدن،تیر کشیدن و یا داغ شدن لبها،زبان، وسر انگشتان می باشد .که تا 30 دقیقه بعد از خوردن ،علائم آن مشخص می شود .بعد از مدتی علائم دیگری ظاهر می شوند که شامل سرگیجه،ناهماهنگی ماهیچه ها،سر د رد،استفراغ و مشکلات تنفسی می باشد.خوشبختانه رد تاید ایجاد شده در سواحل جنوبی کشورمان برای انسان سمی نبوده و فقط بر تعدادی از آبزیان صدماتی وارد آورده است.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
+ تعداد بازدید : 22 |
نوشته شده توسط علی در پنجشنبه 20 آبان 1395 و ساعت 6:51

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله مطالعه تغيير ساختار الياف پلي استر عمل شده با حلال تري کلرواستيک اسيد/ متيلن کلريد توسط طيف سنجي مادون قرمز word دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مطالعه تغيير ساختار الياف پلي استر عمل شده با حلال تري کلرواستيک اسيد/ متيلن کلريد توسط طيف سنجي مادون قرمز word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله مطالعه تغيير ساختار الياف پلي استر عمل شده با حلال تري کلرواستيک اسيد/ متيلن کلريد توسط طيف سنجي مادون قرمز word ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله مطالعه تغيير ساختار الياف پلي استر عمل شده با حلال تري کلرواستيک اسيد/ متيلن کلريد توسط طيف سنجي مادون قرمز word :

سال انتشار: 1386

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: 5

چکیده:

الیاف پلی استر کشیده شده توسط حلال متشکل از مخلوط تری کلرواستیک اسید و متیلن کلرید تحت کشش و بصورت آزاد عمل شده است و تاثیر غلظت تری کلرواستیک اسید بر خواص مکانیکی الیاف عمل شده مورد مطالعه قرار گرفته است. با استفاده از طیف سنجی مادون قرمز (FTIR) تغییر ساختار داخلی الیاف مورد مطالعه قرار گرفته است و تغییر رفتار فیزیکی الیاف عمل شده با استفاده از طیف های تهیه شده بررسی شده است. نتایج بررسی نشان می دهد که پس از عملکرد الیاف با حلال بصورت آزاد ازدیاد طول تا حد پارگی افزایش یافته است در حالی که ازدیاد طول تا حد پارگی الیاف عمل شده تحت کشش کاهش بسیار کمی داشته است. نتایج طیف سنجی نشاندهنده افزایش ساختار کشیده شده برای الیاف عمل شده تحت کشش و کاهش مقدار ساختار کشیده شده برای الیاف عمل شده بصورت آزاد می باشد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
+ تعداد بازدید : 28 |
نوشته شده توسط علی در پنجشنبه 20 آبان 1395 و ساعت 6:51